เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.2019 ได้จัดนมัสการพระเจ้าต้อนรับผู้บริหารชุดใหม่ และผู้บริหารได้พบปะผู้อำนวยการ หัวหน้างาน บุคลากร สภาคริสตจักรฯ ณ ห้องนมัสการ ชั้น 3 อาคารสภาคริตจักรฯMobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ