ติดต่อเราสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2214-6000
แฟกซ์: 0-2214-6010


 • หน่วยงานตรวจสอบบัญชีภายใน (กรุงเทพฯ)
 • หน่วยงานทรัพย์สิน (กรุงเทพฯ)
 • หน่วยงานบัญชี การเงิน(กรุงเทพฯ)
 • หน่วยงานบุคลากร
 • หน่วยงานสตรี (กรุงเทพฯ)
 • สำนักงานเลขาธิการสภาฯ
 • สำนักงานคุ้มครองเด็ก
 • ฝ่ายข่าวคริสตจักร
 • ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • ฝ่ายสารสนเทศ (กรุงเทพฯ)
 • ฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
 • โรงเรียนภาษายูเนี่ยน โทร. 0-2233-4482

สภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่

อาคาร 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ)
ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร: 0-5324-4381
แฟกซ์: 0-5324-4382


 • หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ
 • หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์
 • หน่วยงานประทีปของไทย
 • หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม
 • หน่วยงานสตรี (กรุงเทพฯ)
 • สำนักงานเลขาธิการสภาฯ
 • หน่วยงานศิษยาภิบาล
 • หน่วยงานอนุชน
 • หน่วยงานสวัสดิการ
 • พันธกิจเอดส์
 • สำนักงานนโยบายฯ
 • ฝ่ายบ้านและครอบครัว
 • ฝ่ายสารสนเทศ (เชียงใหม่)
 • ฝ่ายอาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย(เชียงใหม่)
 • ฝ่ายงานประวัติศาสตร์สภาคริสตจักร
Mobirise

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพฯ

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2214-6000
โทรสาร 0-2214-6010

สำนักงานเชียงใหม่

29 อาคาร 75 ปี ถ.รัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-244381
โทรสาร 053-244382

สำหรับผู้ดูแลระบบ